Bent u nieuw op deze website, dan kunt u zich middels bovenstaande knop registreren.

Informatie de eerste stap

Klik op de naam van een van onderstaande hoofdstukken om dit te bekijken.

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

 1. Wat doet de eerste stap tussenschoolse opvang?

  De eerste stap verzorgt voor 4 scholen in Grave en omgeving de tussenschoolse opvang (overblijven). Met tussenschoolse opvang bedoelen we de periode van de lunchpauze die de kinderen doorbrengen op school, maar die niet geldt als schooltijd. De eerste stap doet dat met behulp van een groot aantal vrijwilligers en betaalde krachten. Sommige betaalde krachten zijn tevens werkzaam in de buitenschoolse opvang, kinderdagopvang of de peuterspeelzalen.

  De eerste stap vindt het belangrijk om de tussenschoolse opvang op een professionele wijze te organiseren. Dus met goed personeel en in goede samenwerking met de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur, de individuele scholen en natuurlijk de ouders/verzorgers van de kinderen.

  Voor het overblijven neemt uw kind zelf een lunchpakketje en drinken mee.

 2. Hoe maakt u gebruik van de tussenschoolse opvang?

  A. Aanmelden voor vaste tussenschoolse opvang (abonnement)
  Wilt u voor een schooljaar of een deel daarvan gebruik maken van de tussenschoolse opvang? (U kunt niet aanmelden voor een toekomstig schooljaar. Dat is mogelijk in de laatste week van de zomervakantie van dat jaar.) Dan kunt u zich eenvoudig registreren via de website van de eerste stap www.deeerstestap.nl. Kies vervolgens het blauwe logo voor "inloggen TSO". Als u dat heeft gedaan, kunt u vervolgens uw kind(eren) aanmelden voor vast overblijven.

  U kunt uw kind op elk gewenst moment inschrijven voor vaste tussenschoolse opvang. Als uw kind(eren) het gehele schooljaar vast overblijft, verzoeken wij u uw kind(eren) aan te melden vóór de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Meldt u uw kind aan in de loop van het schooljaar, dan verzoeken wij u dit te doen tenminste één week voor de eerste overblijfdag van uw kind.
  Wilt u nadere bijzonderheden rond uw inschrijving doorgeven of heeft u vragen over de website of het formulier, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw school. U kunt ook contact opnemen met de administratie van de tussenschoolse opvang op telefoonnumer 024-6488388 of via tso@deeerstestap.nl.

  Elk jaar meldt u uw kind in de zomervakantie opnieuw aan. De eerste stap heeft voor ieder schooljaar weer uw toestemming nodig om de kosten te kunnen incasseren. Overigens blijft uw account met de reeds ingevoerde gegevens gewoon bewaard. U hoeft dit dus niet nogmaals in te vullen.

  B. Aanmelden voor incidentele tussenschoolse opvang (strippenkaart)
  Het is altijd mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Ook hiervoor kunt u terecht op de website: www.deeerstestap.nl. Kies vervolgens het blauwe logo voor "inloggen TSO". U dient zich eerst via de website te registreren alvorens u een strippenkaart kunt aanvragen. Via een e-mail krijgt u de nota toegestuurd. 
  Met een strippenkaart kan uw kind(eren) 10 keer overblijven. Deze kaart blijft geldig zolang uw kind(eren) op school zit of zolang er op de school van uw kind overblijf is. De strippenkaarten worden digitaal in onze administratie bewaard. Als u uw kind(eren) incidenteel wilt laten overblijven, neemt u telefonisch of per e-mail contact op met de coördinator van school. Voor ons is het erg belangrijk te weten of alle kinderen daadwerkelijk aanwezig zijn.

  Als u voor de 11e keer gebruik maakt van de strippenkaart, maken wij automatisch een nieuwe kaart aan en ontvangt u van ons een nota. Als uw kind de school verlaat en er zijn nog meer dan twee strippen over, dan krijgt u het resterende bedrag terug.

  De strippenkaart staat op uw naam en kan door alle kinderen uit uw gezin worden gebruikt.

  C. Een keer afmelden voor tussenschoolse opvang?
  Indien uw kind op een dag geen gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Ook als uw kind bijvoorbeeld een keer bij een vriendje wil gaan eten, dient u dit te melden. Als dit niet gebeurt, dan blijft uw kind ‘gewoon' op school over. Hoe en bij wie u moet afmelden, kan per school verschillen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de coördinator van het overblijven van uw school.

  D. Het wijzigen of beëindigen van uw inschrijving
  U kunt uw inschrijving voor de tussenschoolse opvang in de loop van het schooljaar wijzigen of beëindigen. Dat kan pas 4 weken nadat u uw kind heeft opgegeven voor vast overblijven.
  Dit betekent, dat als u uw kind inschrijft voor vast overblijven, dit minimaal voor een periode van 4 weken is. (Een uitzondering hierop is een inschrijving aan het einde van het schooljaar). Wel is het altijd mogelijk om extra dagen aan te vragen of een vaste dag structureel voor een andere vaste dag te ruilen.

  Voor het wijzigen of beëindigen kunt u terecht op de website: www.deeerstestap.nl. Bij beïndiging vindt er een nacalculatie plaats. Eventueel te veel of te weinig betaalde bedragen verrekenen we met u. Voor deze verrekening is de ingangsdatum van de wijziging bepalend.

 3. De kosten

  De eerste stap hanteert de volgende prijzen:

  • Bij inschrijving voor vast overblijven hanteren we een tarief van € 2,75 per opvangdag.
  • Bij incidenteel overblijven is de prijs € 3,75 per opvangdag. Een strippenkaart voor 10 keer overblijven kost dus € 37,50.

  Deze prijzen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de tussenschoolse opvang zoals personeel, vrijwilligers (TSO-krachten), spelmaterialen en de financiële administratie.

  Bij het vaststellen van het totaal te betalen bedrag houden we rekening met de vooraf door de scholen vastgestelde schoolvakanties en vaste vrije (vrij)dagen voor de onder-, en bovenbouw. Deze dagen brengen we niet in rekening indien een contract is gesloten voor vast overblijven op die dagen.
  De eerste stap houdt ook zoveel mogelijk rekening met vooraf vastgestelde studiedagen. Deze worden als een korting in het tarief verwerkt. De kortingen zijn zichtbaar in uw account onder 'Berekening per kind'. Als ouder/verzorger dient u zelf in de gaten te houden wanneer er een studiedag is (ofwel wanneer er geen tussenschoolse opvang is). In het programma kunt u niet zien welke dagen studiedagen zijn op uw school. U dient daarvoor de schoolkalender te raadplegen.

  Voor het overblijven neemt uw kind zelf een lunchpakketje en drinken mee.

 4. De financiƫle afhandeling

  Vast overblijven (abonnement)

  Indien u uw kind aanmeldt voor de tussenschoolse opvang, machtigt u de eerste stap om het verschuldigde bedrag in maandelijkse gelijke bedragen van uw rekening af te schrijven. Het af te schrijven bedrag bestaat uit de kosten per (resterend deel van het) schooljaar gedeeld door het aantal (resterende) schoolmaanden.
  Bij tussentijdse wijzigingen wordt het maandbedrag aangepast in de maand van het ingaan van de wijziging. Bij opzeggen wordt een definitieve nacalculatie gemaakt.
  Incassering vindt maandelijks achteraf plaats, omstreeks de 15e van iedere maand.

  Incidenteel overblijven (strippenkaart)

  Indien u een strippenkaart heeft aanvraagt, machtigt u de eerste stap het verschuldigde bedrag eenmalig af te schrijven. Als u voor de 11e keer gebruik maakt van de strippenkaart, maken wij automatisch een nieuwe strippenkaart aan. U ontvangt hiervan een nota. Incassering vindt maandelijks achteraf plaats, omstreeks de 15e van iedere maand.

  Wat gebeurt er wanneer er geen strippenkaart of abonnement is aangevraagd?

  • De coördinator tussenschoolse opvang van uw school zal op verschillende manieren actie ondernemen wanneer er geen abonnement is of er geen strippenkaart voor het incidenteel overblijven is aangevraagd, bijvoorbeeld door het meegeven van herinneringsbriefjes.
  • Als er dan nog geen abonnement of strippenkaart wordt aangevraagd, nemen we vanuit de administratie contact met u op, waarbij wij u verzoeken binnen één week uw aanmelding te regelen.
  • Een week later sturen we, als er nog steeds geen strippenkaart is besteld, een nota voor een strippenkaart. De verschuldigde strippen vinken wij vervolgens af.
  • Als u voor de 11e keer gebruik maakt van de strippenkaart, maken wij automatisch een nieuwe strippenkaart aan. U ontvangt hiervan de nota.

  Wat gebeurt er wanneer een rekening niet op tijd is betaald? 

  Indien twee maanden na incassodatum nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de vordering uit handen gegeven. De kosten hiervoor komen volledig voor rekening van de ouder/verzorger. De eerste stap behoudt zich het recht voor in een dergelijke situatie een kind uit te sluiten van het overblijven. De ouders/verzorgers worden hierover eerst schriftelijk geïnformeerd.

  Vragen?

  Mocht u vragen hebben over de rekening die u ontvangt, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de administratie van de tussenschoolse opvang, telefoonnummer 024 - 6488371(bij voorkeur van dinsdag tot en met vrijdag), e-mail tso@deeerstestap.nl.. Wenst u door bijzondere omstandigheden een afwijkende betalingsregeling? Neem dan eerst contact op met de coördinator tussenschoolse opvang van uw school.

 5. Algemene Voorwaarden

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

  (deze voorwaarden gelden met ingang van 22 augustus 2011)

    

  Deze algemene voorwaarden gelden voor ouders/verzorgers waarvan de kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang (hierna: TSO).

   

  Artikel 1. Procedure

  De te volgen procedures rond de TSO zijn vastgelegd en overeengekomen met het schoolbestuur van
  Samenwerkingsstichting Kans & Kleur en de eerste stap, tussenschoolse opvang B.V., hierna te noemen
  de eerste stap.

   

  Artikel 2. Registeren

  Om gebruik te maken van het TSO-aanvraagprogramma, dient een ouder/verzorger zich, middels het aanmaken van een account (bestaande uit e-mailadres en eigen wachtwoord), te registreren op www.tso.deeerstestap.nl. Na deze registratie ontvangt de ouder/verzorger een e-mail waarmee het account geactiveerd kan worden. Vervolgens kan dan TSO aangevraagd worden zoals in artikel 3 beschreven is.

   

  Artikel 3. Aanvragen van vaste TSO en/of kopen van strippenkaart

  1.   Na registratie en activering kan voor één of meerdere kinderen vaste TSO aangevraagd worden, dan wel een strippenkaart gekocht worden.

  2.   Vaste TSO: overblijven op vaste dagen gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 4 weken, eventueel in combinatie met een strippenkaart.

  3.   Strippenkaart: voor incidentele TSO niet op vaste dagen. Meerdere kinderen binnen een gezin kunnen gebruik maken van dezelfde strippenkaart, mits de ouder/verzorger dit via het TSO-aanvraagprogramma gemeld heeft. De strippenkaart is een digitale kaart, het verbruik van de strippen kan de ouder/verzorger inzien via de website. Een strippenkaart bestaat uit 10 strippen. Op het moment dat voor de 11e keer gebruik gemaakt wordt van de TSO, wordt een nieuwe strippenkaart aangemaakt en in rekening gebracht. De strippenkaart blijft geldig zolang het kind (de kinderen) op school zit (zitten). Niet gebruikte strippen worden terugbetaald wanneer het laatste kind de school verlaat en indien er meer dan 2 strippen ongebruikt zijn
  Voor incidentele TSO dient de ouder/verzorger zijn kind aan te melden, zie hiervoor artikel 5.

  Artikel 4. Aanmelden, afmelden, wijzigen of ruilen bij vaste TSO

  1.    Elk schooljaar meldt de ouder/verzorger het kind(eren) eenmalig opnieuw aan via het TSO-aanvraagprogramma. Daarna gaat de eerste stap er vanuit dat het kind volgens het door de ouder/verzorger aangevraagde patroon gebruik zal maken van de vaste TSO.

  2.    Mocht het kind ziek zijn of om een andere reden de TSO niet bezoeken, verzoekt de eerste stap de ouder/verzorger het kind uiterlijk dezelfde dag voor 9.00 uur telefonisch (of inspreken voicemail) af te melden en aan te geven hoe lang de afwezigheid ongeveer zal duren. Het telefoonnummer is te vinden in de Informatiefolder van de TSO. Er vindt geen restitutie van niet afgenomen vaste TSO-dagen plaats.

  3.    Wijzigen van vaste opvang: vaste TSO is te wijzigen na een periode van 4 weken. Het overblijf uitbreiden is altijd mogelijk.

  4.   Incidenteel ruilen van vaste TSO-dagen is niet toegestaan. Eventueel kan door gebruik van de strippenkaart gebruik gemaakt worden van incidentele TSO.

  5.    Voor opzeggen zie artikel 6.

  Artikel 5. Aanmelden, afmelden bij incidentele TSO middels strippenkaart

  1.   Aanmelden: indien de ouder/verzorger in het bezit is van een strippenkaart kan het kind incidenteel gebruik maken van de TSO. De ouder/verzorger dient het kind uiterlijk dezelfde dag voor 9.00 uur telefonisch aan te melden. Dit kan ook wekelijks (voor de gehele week). Het telefoonnummer is te vinden in de Informatiefolder van de TSO.

  2.   Afmelden: mocht het kind zijn aangemeld om middels een strippenkaart incidenteel gebruik te maken van de TSO, en mocht de aanmelding onverhoopt niet doorgaan, verzoekt de eerste stap de ouder/verzorger dit dezelfde dag voor 9.00 uur door te geven. Het telefoonnummer is te vinden in de Informatiefolder van de TSO. Indien de afmelding niet of later dan 9.00 uur doorgeven wordt, wordt de strip afgestempeld.

    

  Artikel 6. Opzeggen van vaste TSO

  De ouder/verzorger dient, via de website, tijdig per kind de vaste TSO op te zeggen. Reeds aangevraagde vaste TSO kan pas ten minste 4 weken na aanvang stopgezet worden.

   

  Artikel 7. Prijzen/Kosten

  Prijzen gelden minimaal één schooljaar. Wijzigingen worden ten minste één maand vóór de start van elk schooljaar bekend gemaakt aan de ouders/verzorgers. De prijs per keer vaste TSO en de prijs van een strippenkaart staan vermeld in het TSO-aanvraagprogramma.

  Bij aanvraag voor vaste TSO worden de totale kosten per (resterend deel van het) schooljaar in het scherm getoond. Deze kosten worden vervolgens per omgaande per e-mail bevestigd.

   

  Artikel 8. Vakantie, vrije (mid)dagen, studie(mid)dagen, schoolvrije vrijdagmiddagen en dagen met een zogenaamd continurooster

  Op vakantiedagen, vrije (mid)dagen, studie(mid)dagen, schoolvrije vrijdagmiddagen en dagen met een zogenaamd continurooster wordt geen tussenschoolse opvang geboden. Indien genoemde schoolvrije (mid)dagen gelden voor de hele school, blokkeert de eerste stap deze dagen in het TSO-aanvraagprogramma zoveel mogelijk aan de hand van de schoolkalender. Indien voornoemde dagen niet voor alle groepen van de betreffende school gelden, wordt gebruik gemaakt van een kortingspercentage. Dit kortingspercentage wordt vastgesteld aan de hand van het aantal dagen zonder TSO ten opzichte van het totaal aantal dagen met TSO per groep.
  Wijzigingen in vakantiedagen, vrije (mid)dagen, studie(mid)dagen, schoolvrije vrijdagmiddagen en dagen met een zogenaamd continurooster, die bekend worden na openstelling van de inschrijving voor het nieuwe schooljaar zullen niet verrekend worden en zijn derhalve opgenomen in de gemiddelde prijs per keer vaste TSO.
   

   

   Artikel 9. Betalen/niet tijdig betalen

  1.    Automatisch incasso: bij het registreren machtigt de ouder/verzorger de eerste stap de kosten automatisch af te schrijven.

  2.    Incassering vindt maandelijks achteraf plaats, omstreeks de 15e van iedere maand. De kosten per schooljaar worden in maandelijkse gelijke bedragen afgeschreven. Het af te schrijven bedrag bestaat uit de kosten per (resterend deel van het) schooljaar gedeeld door het aantal (resterende) schoolmaanden.
  Bij tussentijdse wijzigingen wordt het maandbedrag aangepast in de maand van ingaan van de wijziging. Bij opzeggen wordt een definitieve nacalculatie gemaakt.

  3.    Niet tijdige betaling: Indien twee maanden na incassodatum nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de vordering uit handen gegeven. De kosten hiervoor komen volledig voor rekening van de ouder/verzorger. De eerste stap behoudt zich het recht voor in een dergelijke situatie een kind uit te sluiten van het overblijven. De ouders/verzorgers worden hierover eerst schriftelijk geïnformeerd.

   

  Artikel 10. Uitsluiten van overblijven

  De eerste stap behoudt zich het recht voor kinderen uit te sluiten van het overblijven als zij door hun gedrag de orde zodanig verstoren dat dit een negatieve invloed heeft op de overblijfgroep en overleg hierover met de ouders/verzorgers niet tot acceptabele verbetering heeft geleid. Voordat de eerste stap hiertoe overgaat, zal eerst overleg plaatsvinden met de schooldirectie en zal dit mondeling en schriftelijk aan de ouders/verzorgers worden medegedeeld.

  Daarnaast behoudt de eerste stap zich het recht voor een kind uit te sluiten van het overblijven in de situatie zoals genoemd in artikel 9 punt 3.

   

  Artikel 11. Aansprakelijkheid

  Ouders/verzorgers blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) tijdens het overblijven wordt aangericht.

   

  Artikel 12. Klachten

  Met vragen en/of opmerkingen kunnen ouders/verzorgers terecht bij de schoolcoördinator TSO van de eerste stap. Worden ouders/verzorgers niet tot tevredenheid te woord gestaan of wordt de klacht niet of onvoldoende afgehandeld, dan kunnen ouders/verzorgers deze telefonisch en/of schriftelijk indienen bij:

  de eerste stap, tussenschoolse opvang B.V., Laantje 11, 6602 AA WIJCHEN, telefoon 024-6488371.

   

  Artikel 13. Persoonsgegevens

  De eerste stap zal gegevens van ouders/verzorgers en kinderen vertrouwelijk behandelen. Gegevensbestanden worden nooit aan derden verstrekt. Deze zullen alleen voor correspondentie richting ouders/verzorgers door de eerste stap worden gebruikt. Het privacy reglement van de eerste stap, kinderopvang B.V. is onverkort van toepassing op de eerste stap, tussenschoolse opvang B.V.

   
  Artikel 14. Nieuwsbrieven en overige informatie van belang voor de uitvoering van TSO

  Nieuwsbrieven van de eerste stap zullen via e-mail naar ouders/verzorgers verzonden worden als zij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

  Overige informatie van belang voor de uitvoering van TSO zal naar elke ouder/verzorger, wiens kinderen op dat moment gebruik maken van de TSO verzonden worden.

   

 6. Bereikbaarheid en telefoonnummers

  De administratie is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden.
  Telefoon: 024 - 648 83 71, E-mail: tso@deeerstestap.nl

  Zie voor de bereikbaarheid van de Tussenschoolse Opvang op de scholen onderstaande lijst. Deze contactgegevens kunt u ook gebruiken voor de aan- en afmeldingen van uw kind. 

             
             
  De Tandem 06-46920663 Kerklaantje 15   Nederasselt TSOTandem@deeerstestap.nl
  De Bongerd 06-46920662 Schoolstraat 8  

  Gassel

  TSOBongerd@deeerstestap.nl

   

 7. Ruilen van dagen niet mogelijk

  Ruilen van vaste TSO dagen is niet mogelijk. Dit is opgenomen in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Met het bepalen van de abonnementsprijs is er rekening mee gehouden dat er altijd een aantal dagen niet gebruikt zullen worden, door bijvoorbeeld ziekte of omdat een kind een keer met een vriendje/vriendinnetje meegaat. Daarom is de abonnementsprijs per keer ook lager dan de prijs van een strippenkaart per keer.

  Het kunnen ruilen van dagen zou een grote administratieve last veroorzaken, daar veel kinderen per week gebruik maken van de TSO. Het bijhouden van 'ruildagen' is daarom niet mogelijk en wordt gecompenseerd door een lager abonnementstarief.

© 2010 - 2019 De Eerste Stap - Ontwerp & realisatie: Wiwi Websolutions